Proszę zaznaczyć przynajmniej jedną kategorię.

Uruchomienie Umowy Leasingowej

Co oznacza uruchomienie Umowy Leasingu?

Oznacza rozpoczęcie naliczania rat leasingowych zgodnie z zapisami Umowy Leasingu oraz jej integralnych załączników.

Kiedy otrzymam Umowę Leasingu i harmonogram?

Podczas podpisania protokołu, bezpośrednio od Doradcy prowadzącego Państwa transakcję, który współpracuje z Noble Finance S.A.

Kiedy i jak otrzymam stały dowód rejestracyjny pojazdu?

Osoba rejestrująca pojazd, współpracująca z Noble Finance S.A., będzie się kontaktowała z Państwem celem wymiany czasowego dowodu rejestracyjnego na stały.

Kiedy otrzymam harmonogram spłat rat leasingowych?

Podczas wydania pojazdu do użytkowania, bezpośrednio od Doradcy prowadzącego Państwa transakcję, który współpracuje z Noble Finance S.A.

Co to jest protokół zdawczo - odbiorczy i w jakim celu się go stosuje?

Jest to dokument poświadczający przekazanie pojazdu (przedmiotu leasingu) do użytkowania Leasingobiorcy przez Zbywcę, na zasadach opisanych w Umowie Leasingu oraz jej integralnych załącznikach oraz dodatkowo poświadczający odbiór harmonogramu spłat rat leasingowych.

Stosowany jest do potwierdzania właściwego, zgodnego z Umową Leasingu przekazania przedmiotu leasingu do użytkowania przez Leasingobiorcę, zgodnie z zapisami Umowy Leasingu.

Na co muszę zwrócić uwagę odbierając przedmiot leasingu od Zbywcy?
  • Czy pojazd jest kompletny, sprawny oraz czy nie budzi zastrzeżeń Leasingobiorcy.
  • Czy pojazd posiada zamontowane i sprawne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe oraz przeciw kradzieży.
  • Czy posiada komplet kluczyków, dokument gwarancyjny, instrukcję obsługi oraz inne akcesoria przewidziane przez producenta pojazdu.

Terminowe zakończenie Umowy Leasingowej

Zbliża się zakończenie mojej Umowy Leasingu. Kiedy otrzymam fakturę za wykup pojazdu?

Noble Finance S.A. skontaktuje się z Państwem celem rozliczenia Umowy Leasingu oraz przygotowania faktury wykupu pojazdu, jeśli taka opcja zostanie wybrana.

Jak wygląda procedura zakończenia umowy?

Na 30 dni przed zakończeniem Umowy Leasingu otrzymają Państwo z Noble Finance S.A. propozycję zakończenia umowy, z uwagi na opcję wykupu pojazdu. Będziemy oczekiwać od Państwa deklaracji dot. wykupu pojazdu. Jeśli wyrażą Państwo wolę wykupu pojazdu, po uregulowaniu wszelkich pozostałych należności z tyt. Umowy Leasingu, komplet dokumentów dot. rozliczenia Umowy Leasingu wraz z fakturą wykupu pojazdu zostanie do Państwa przesłany niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa deklaracji.

Przedterminowe zakończenie Umowy Leasingowej

Chcę zakończyć umowę przed terminem, jakie kroki mam podjąć?

Bardzo prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 270 14 77 lub adresem e-mail: bok@noble-finance.pl, gdzie zostanie dla Państwa przygotowana symulacja zakończenia Umowy Leasingu przed terminem wraz z informacją o wymaganych czynnościach do przeprowadzenia tej operacji.

Jaka będzie wartość wykupu pojazdu w przypadku zakończenia umowy przed terminem?

Umowa będzie indywidualnie rozliczona, po czym przedstawiamy Państwu kwotę pozostającą do spłaty, zawierającą również kwotę wykupu.

Jakie są koszty zakończenia umowy przed terminem?

Koszty zakończenia umowy przed terminem są przedstawione w Tabeli Opłat Dodatkowych, która jest integralną częścią Umowy Leasingu.

Obsługa Umowy Leasingowej

Chcę użyczyć pojazdu osobie trzeciej. Czy jest to możliwe i jakie kroki mam podjąć?

Jest to możliwe. Z przedmiotu leasingu mogą korzystać bez dodatkowych zgód osoby trzecie, wymienione w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Dla pozostałych osób Leasingobiorca jest zobowiązany uzyskać zgodę Noble Finance S.A. na użyczenie pojazdu. Zgodę można uzyskać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 270 14 77 lub adresem e-mail: bok@noble-finance.pl

Planuję wyjazd zagranicę. Czy wymaga to specjalnej zgody i dodatkowych czynności?

Zgoda na wyjazd zagranicę pojazdem stanowiącym przedmiot leasingu jest przygotowana do każdej Umowy Leasingu.

Planuję zamontować dodatkowe wyposażenie do pojazdu (np. hak holowniczy). Czy jest wymagana zgoda Noble Finance S.A.?

Tak, jest wymagana zgoda, ponieważ taka zmiana wiąże się z nowym wpisem do dowodu rejestracyjnego pojazdu i w tej sytuacji będzie wymagana zgoda właściciela pojazdu na zmianę, czyli Noble Finance S.A.

Na co muszę zwrócić uwagę dokonując przelewu należności za ratę leasingową?

Bardzo istotny jest fakt wpisania w tytule przelewu numeru Umowy Leasingu jakiej dotyczy wpłata oraz numer raty leasingowej. Zwracamy również uwagę, że w przypadku zakupu produktów/ usług dodatkowych do Umowy Leasingu, wpłaty z tytułu tych produktów/usług będą pojawiać sie na osobnej fakturze VAT oraz często stanowią osobną pozycję na harmonogramie spłat rat leasingowych.